"From March until May"

แปลว่า:ตั้งแต่มีนาคมจนถึงพฤษภาคม

July 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ไม่ใส่เดือนก็กลัวผิดอีก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย