"Drink a bit of tea."

แปลว่า:ดื่มชาสักหน่อย

July 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ใส่น้ำผิดตรงไหนในภาษาไทย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย