"I want a plate of cheese."

แปลว่า:ฉันอยากได้เนยแข็งหนึ่งจาน

July 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

ในกูแปลให้ว่า ฉันต้องการจานชีส แดกจุดแป๊บ. . . . .


https://www.duolingo.com/profile/amnoeylims

I'm answer right. ฉันอยากได้เนยแข็งหนี่งจาน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย