Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ปากของคุณสีแดงมาก"

แปลว่า:Your lips are very red.

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ChutpongPo

ปาก=mouth ริมฝีปาก=lips

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา