"Wednesday"

แปลว่า:วันพุธ

July 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ข้อแรกไม่ใส่วันให้ถูกพอพุธไม่ใส่ให้ผิด ยังไงกันงงและสับสนกับคนตรวจ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย