Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"In one year"

แปลว่า:ในเวลาหนึ่งปี

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

บางทีก็ไม่แปลinในประโยค คนตอบก็ผิดตลอด

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา