"In one year"

แปลว่า:ในเวลาหนึ่งปี

July 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

บางทีก็ไม่แปลinในประโยค คนตอบก็ผิดตลอด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย