"In one year"

แปลว่า:ในเวลาหนึ่งปี

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

บางทีก็ไม่แปลinในประโยค คนตอบก็ผิดตลอด

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย