"The birth of an animal"

แปลว่า:การกำเนิดของสัตว์

July 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

กำเนิดของสัตว์


https://www.duolingo.com/profile/mookkiki

พูดไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย