"That is a long discussion."

แปลว่า:นั่นคือการสนทนาที่ยาวนานบทหนึ่ง

July 28, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย