"You want to go?"

แปลว่า:คุณอยากไปมั้ย

July 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

ไม่เห็นด้วยกับคำว่า มั้ย ภาษาเขียนต้องใช้ ไหม


https://www.duolingo.com/profile/OmutIct

I think should be " Do you want to go ? "


https://www.duolingo.com/profile/papatsornT1

มั้ย คือภาษาพูด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย