"I eat with my aunt."

แปลว่า:ฉันกินข้าวกับป้าของฉัน

July 29, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

ฉันกินกับอาของฉัน??

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย