Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"When will you call me?"

แปลว่า:เมื่อไรคุณจะโทรหาฉัน

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/LynnaVanij

คุณจะโทรหาฉันเมื่อไร

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา