"When will you call me?"

แปลว่า:เมื่อไรคุณจะโทรหาฉัน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/LynnaVanij

คุณจะโทรหาฉันเมื่อไร

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย