"When will you call me?"

แปลว่า:เมื่อไรคุณจะโทรหาฉัน

July 29, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

คุณจะโทรหาฉันเมื่อไร


https://www.duolingo.com/profile/Nutthakorn6

น่าจะความหมายเดียวกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย