"When I was young, I wanted a dog."

แปลว่า:ตอนฉันอายุน้อย ฉันอยากได้หมา

July 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

ตอนฉันยังเด็ก ฉันอยากได้หมาหนึ่งตัว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย