"She explained that book."

แปลว่า:เธออธิบายหนังสือเล่มนั้น

July 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

คำตอบ ควรเป็น "เธอได้อธิบายหนังสือเล่มนั้นแล้ว" " ..... ได้....................แล้ว" เพราะ explained เติม ed คือ ทำไปแล้ว เป็น รูปอดีต

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย