"He shows her the newspaper."

แปลว่า:เขาเอาหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ให้เธอดู

July 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

เขาให้เธอดูหนังสือพิมพ์ฉบับนี้


https://www.duolingo.com/profile/QjPa410579

ตอบเหมือนกันเปะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย