"I took the book."

แปลว่า:ฉันเอาหนังสือเล่มนี้ไป

July 30, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย