"She has introduced the new secretary."

แปลว่า:เธอได้แนะนำเลขาคนใหม่แล้ว

July 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

เธอได้แนะนำเลขานุการคนใหม่แล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย