"My aunt writes one letter per year."

แปลว่า:ป้าของฉันเขียนจดหมายหนึ่งฉบับต่อปี

July 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Fel223850

Whaaaaaat - that's what I wrote

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย