"The books and the apples are red."

แปลว่า:หนังสือและแอปเปิ้ลเป็นสีแดง

August 1, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/aikosakuna

หนังสือและแอปเปิ้ลสีแดง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย