"Mục đích của bài kiểm tra này là để cải thiện sự an toàn."

Dịch:The purpose of this test is to improve safety.

4 tháng trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.