"Raining does not make her happy."

แปลว่า:ฝนตกไม่ทำให้เธอมีความสุข

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Melon470977

แปลแบบ งง ๆ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KoontuchCh

การที่ฝนตกไม่ทำให้เธอมีความสุข

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย