Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"คุณจะดื่มอะไร"

แปลว่า:What are you going to drink?

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TheMan747492

คำเฉลยแปลกๆยุนะ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา