"We are playing."

แปลว่า:พวกเรากำลังเล่นอยู่

August 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ไม่ได้ยินคำว่า playingชัดๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย