"We read for hours."

แปลว่า:เราอ่านเป็นชั่วโมง

August 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ice480568

พวกเราอ่านเป็นชั่วโมง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย