"This method offers two advantages."

แปลว่า:วิธีนี้มีข้อได้เปรียบสองอย่าง

August 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mod503453

ตอบถูกแล้ว แต่ไม่ผ่าน แก้ไขด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย