Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Số đông có câu hỏi như nhau ."

Dịch:The majority has the same question.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BinhDang2018

câu này hay nè! sao không có ai bình luận vậy

2 tháng trước