"My wife will make breakfast for me."

แปลว่า:ภรรยาของผมจะทำข้าวเช้าให้ผม

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nonnie632763

ภรรยาของฉันจะทำอาหารเช้าให้ฉันก็ได้นะ แก้ไขด้วย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย