"My wife will make breakfast for me."

แปลว่า:ภรรยาของผมจะทำข้าวเช้าให้ผม

August 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nonnie632763

ภรรยาของฉันจะทำอาหารเช้าให้ฉันก็ได้นะ แก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/TeenyNava

The following answers are correct: ภรรยาของผมจะทำข้าวเช้าให้ผม เมียผมจะทำข้าวให้ผม ภรรยาผมจะทำอาหารเช้าให้ผม เมียฉันจะทำอาหารให้ฉัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย