"My wife will make breakfast for me."

แปลว่า:ภรรยาของผมจะทำข้าวเช้าให้ผม

August 8, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/nonnie632763

ภรรยาของฉันจะทำอาหารเช้าให้ฉันก็ได้นะ แก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/TeenyNava

The following answers are correct: ภรรยาของผมจะทำข้าวเช้าให้ผม เมียผมจะทำข้าวให้ผม ภรรยาผมจะทำอาหารเช้าให้ผม เมียฉันจะทำอาหารให้ฉัน


https://www.duolingo.com/profile/M6tz7

ภรรยาของฉันจะทำข้าวเช้าให้ฉัน คำตอบนี้ก็ควรจะได้


https://www.duolingo.com/profile/MeawMeawPalita

แก้คำตอบด้วย I หมายถึง ฉัน ก็ได้ แก้ไขคำตอบด่วน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย