"Today and tomorrow."

แปลว่า:วันนี้และวันพรุ่งนี้

August 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/amnoeylims

วันนี้และวันพรุ่งนี้


https://www.duolingo.com/profile/UrairakKae

วันนี้และวันพรุ้งนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย