"I will never change my mind."

แปลว่า:ฉันจะไม่มีทางเปลี่ยนใจ

August 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

ฉันจะไม่มีทางเปลี่ยนใจของฉัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย