"My dad loves my grandmother."

แปลว่า:พ่อของฉันรักคุณย่าฉัน

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oyo13

พ่อของฉันรักย่าของฉัน ก็ผิดหรอ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

แปลอะไรก็ไม่รู้สับสนไปหมดแล้วค่ะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ajcharapor

มั่ว สับสน

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย