"They are between us."

แปลว่า:พวกเขาอยู่ระหว่างพวกเรา

August 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mynameisbo17

ไม่เข้าใจเลีย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย