"Two minutes and sixteen seconds"

แปลว่า:สองนาที สิบหกวินาที

August 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Janjira20

แล้ว and มึงหายไปไหน fuck duilingo

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย