"She is a sweet girl."

แปลว่า:เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารัก

August 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

เด็กผู้หญิงอ่อนหวาน


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

เด็กหญิงหรือเด็กผู้หญิงใช้แทนกันได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย