"It is possible that she will come."

แปลว่า:เป็นไปได้ว่าเธอจะมา

August 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตรวจดูคำตอบใหม่ว่าความหมายมันผิดไปจากเฉลยมากรึไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย