"And your dad?"

แปลว่า:แล้วคุณพ่อของเธอละ?

August 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/itsmeorn

ละบ้านพ่อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย