"They introduce me to their parents."

แปลว่า:พวกเขาแนะนําฉันให้คุณพ่อคุณแม่ของพวกเขา

August 13, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย