"You are humans."

แปลว่า:พวกคุณเป็นมนุษย์

August 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mod503453

You แปลว่า คุณ ทำไมประโยคนี้แปลว่า พวกคุณ


https://www.duolingo.com/profile/Wyx06

ถูกต้องคะ


https://www.duolingo.com/profile/suppasorn

เชสสสส


https://www.duolingo.com/profile/BeYourCybe

Just only 'คุณ' not 'พวกคุณ'


https://www.duolingo.com/profile/TimWarapor

คุณเป็นมนุษย์เฉยๆนะ ไม่ใช่ "พวกคุณ"


https://www.duolingo.com/profile/Jellopy1

you มันแปลว่าคุณ ไม่ใช่หรอ ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย