"You are humans."

แปลว่า:พวกคุณเป็นมนุษย์

August 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mod503453

You แปลว่า คุณ ทำไมประโยคนี้แปลว่า พวกคุณ

August 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Wyx06

ถูกต้องคะ

May 11, 2019

https://www.duolingo.com/profile/suppasorn

เชสสสส

March 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/KuLiKoYeTzDo

พวกคุณมัน We ไอควาย

July 13, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย