"I am free."

แปลว่า:ฉันว่าง

August 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ฉันเป็นอิสระ


https://www.duolingo.com/profile/mayya126067

ฉันฟรี คิดไปไกล

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย