"Whatisthenextquestion?"

แปลว่า:คำถามถัดไปคืออะไร

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

คำถามต่อไปเป็นอะไร

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Wirathida

อะไรคือคำถามถัดไป​

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย