"What is the next question?"

แปลว่า:คำถามถัดไปคืออะไร

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

คำถามต่อไปเป็นอะไร

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Wirathida

อะไรคือคำถามถัดไป​

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย