"What is the next question?"

แปลว่า:คำถามถัดไปคืออะไร

August 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

คำถามต่อไปเป็นอะไร


https://www.duolingo.com/profile/Wirathida

อะไรคือคำถามถัดไป​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย