"Did you make your bed?"

แปลว่า:คุณได้เก็บเตียงของคุณไหม

August 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mod503453

ตอบถูกแล้ว ทำไมไม่ผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย