"This is the circle of life."

แปลว่า:นี่คือวิถีแห่งชีวิต

August 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

นี่คือวัฏจักรของชีวิต


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เพราะจัง


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

นี่เป็นวงจรของชีวิต

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย