"I must open the window."

แปลว่า:ฉันต้องเปิดหน้าต่างบานนี้

August 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ying178070

ไม่มี​บ.ใบไม้ให้เลือก


https://www.duolingo.com/profile/Ying178070

สระอาไม่พอให้เลือก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย