"Imustopenthewindow."

แปลว่า:ฉันต้องเปิดหน้าต่างบานนี้

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Ying178070

ไม่มี​บ.ใบไม้ให้เลือก

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ying178070

สระอาไม่พอให้เลือก

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย