"Hisnameappearedonthepropertytitle."

แปลว่า:ชื่อของเขาปรากฏอยู่บนชื่อของสถานที่นั่น

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1

มึน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย