"His name appeared on the property title."

แปลว่า:ชื่อของเขาปรากฏอยู่บนชื่อของสถานที่นั่น

August 19, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย