"They read the newspaper."

แปลว่า:พวกเขาอ่านหนังสือพิมพ์

August 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nutthaphon8

The​y​ read​ the​ newspaper


https://www.duolingo.com/profile/frang359662

ทำไมไม่ใช้ They reads the newspaper ละครับ


https://www.duolingo.com/profile/annydozy

เพราะกริยาจะเติม s เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย