"We know you believe in yourselves."

แปลว่า:พวกเรารู้ว่าพวกเธอเชื่อในตัวพวกเธอเอง

August 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

you ประโยคนี้ ไม่ควรแปลเป็น พวกเธอ นะ ครับ


https://www.duolingo.com/profile/thaccha

ตอบถูกแต่ผิด งงงงงง


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

พวกคุณ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย