"Go tell him yourself!"

แปลว่า:ไปบอกเขาตัวคุณเอง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

ไปบอกเขาด้วยตัวคุณเอง น่าจะดีครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย