"Go tell him yourself!"

แปลว่า:ไปบอกเขาตัวคุณเอง

August 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

ไปบอกเขาด้วยตัวคุณเอง น่าจะดีครับ


https://www.duolingo.com/profile/fYgU9

จริงค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย