"However, it is too expensive."

แปลว่า:อย่างไรก็ตาม มันแพงเกินไป

August 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

อย่างไรก็ตามมันแพงมาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย