"They are going to present this plan."

แปลว่า:พวกเขาจะนำเสนอแผนนี้

August 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

They=พวกเขา, We= พวกเรา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย