"Is the sun yellow?"

แปลว่า:พระอาทิตย์สีเหลืองไหม

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

พระอาทิตย์สีเหลืองใช่ไหม คำตอบ ควรใช้ ใช่ไหม

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย