"Is the sun yellow?"

แปลว่า:พระอาทิตย์สีเหลืองไหม

August 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

พระอาทิตย์สีเหลืองใช่ไหม คำตอบ ควรใช้ ใช่ไหม

Learn English in just 5 minutes a day. For free.