"Is the sun yellow?"

แปลว่า:พระอาทิตย์สีเหลืองไหม

August 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

พระอาทิตย์สีเหลืองใช่ไหม คำตอบ ควรใช้ ใช่ไหม


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is it really wrong to say พระอาทิตย์เป็นสีเหลืองไหม? I was sure other Duolinguo sentences about colours use เป็น.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย