"I like to see the volcano at night."

แปลว่า:ฉันชอบมองภูเขาไฟตอนกลางคืน

August 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

ฉันชอบมองภูเขาไฟลูกนี้ตอนกลางคืน


https://www.duolingo.com/profile/MoNiTo249481

ฉันชอบดูภูเขาไฟในตอนกลางคืน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย