"What will he eat?"

แปลว่า:เขาจะกินอะไร

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NabeelNiyom

อยากรู้อะครับ ทำใม eat. ไม่ใส่s

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย