"What will he eat?"

แปลว่า:เขาจะกินอะไร

August 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NabeelNiyom

อยากรู้อะครับ ทำใม eat. ไม่ใส่s

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย